NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM CÓ PHẢI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI KHÔNG?

Pháp luật – Đời sống, Pháp luật lao động

Bảo hiểm xã hội đóng vai trò vô cùng quan trong đối với người lao động. Nơi mà các quyền lợi về thai sản, ốm đau, tai nan lao động – bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất được đảm bảo cho người lao động. Hiện nay, số lượng người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam ngày càng đông. Vì vậy nghị định 134/2018/NĐ-CP được ban hành nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động nước ngoài.