DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY CHUYÊN NGHIỆP (2024)

Trong quá trình hoạt động, vì những vấn đề khác nhau mà doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục giải thể. BIGBOSS LAW là hãng luật với nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên viên tận tâm chuyên nghiệp sẽ giúp quý khách hàng thực hiện mọi thủ tục trong Dịch vụ giải thể công ty. Nếu quý khách có nhu cầu biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết dưới đây:

1. Dịch vụ giải thể công ty giúp quý khách giải quyết những vấn đề gì?

Sau khi thực hiện nhiều dịch vụ giải thể công ty, chúng tôi nhận thấy quý khách hàng thường gặp các khó khăn sau:

– Không am hiểu quy định của pháp luật do lĩnh vực doanh nghiệp, đặc biệt là pháp luật về giải thể rất phức tạp, cần nhiều kiến thức chuyên môn

– Nhiều giấy tờ và loại hồ sơ cần phải chuẩn bị, nhiều hồ sơ nộp không hợp lệ bị trả về khiến thời gian hoàn thành thủ tục kéo dài

– Thời gian hoàn thành thủ tục lâu, trình tự thực hiện và nộp hồ sơ phức tạp, nhiều quý khách hàng không biết nơi nộp hồ sơ

– Khách hàng thường lúng túng khi làm việc với cơ quan nhà nước và thường không biết cách xử lý khi hồ sơ không hợp lệ.

Các vướng mắc trên sẽ hoàn toàn được giải quyết khi quý khách sử dụng dịch vụ giải thể công ty tại BIGBOSS LAW. Quý khách hàng có thể yên tâm khi chúng tôi:

– Đã thực hiện hàng chục dịch vụ giải thể công ty, chất lượng đã được khẳng định với hơn 98% khách hàng đã sử dụng dịch vụ đánh giá hài lòng

– Thời gian tiếp nhận và xử lý công việc nhanh chóng

– Chi phí cạnh tranh nhất trong khu vực

– Đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chuyên nghiệp với thái độ tận tâm, luôn hết mình vì quý khách hàng.

DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY

2. Giải thể công ty

2.1 Khái niệm về giải thể công ty

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo quyết định của các chủ sở hữu (giải thể tự nguyện) hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án (giải thể bắt buộc). Đây là thủ tục mang tính hành chính, chủ yếu là doanh nghiệp tự tiến hành.

Giải thể tự nguyện thường là kết quả của các quyết định kinh doanh, nghĩa là khi các chủ sở hữu thấy rằng việc tồn tại của các doanh nghiệp là không còn cần thiết, hoặc doanh nghiệp đã không thực hiện hoặc thực hiện không hiệu quả các mục tiêu kinh doanh đã đặt ra.

Đối với trường hợp giải thể bằng quyết định của các chủ sở hữu khi doanh nghiệp đang hoạt động, đó phải là các quyết định của chính chủ sở hữu (đối với doanh nghiệp một chủ) và cơ quan cao nhất của các chủ sở hữu (đối với doanh nghiệp có từ hai chủ sở hữu trở lên) theo trình tự, thủ tục mà pháp luật và điều lệ doanh nghiệp đó quy định.

2.2 Các trường hợp giải thể công ty

CSPL: Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

2.3 Điều kiện giải thể công ty

Việc xác định rõ điều kiện để tiến hành dịch vụ giải thể doanh nghiệp là hết sức cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của những chủ thể có liên quan, đặc biệt là quyền lợi của chủ nợ và người lao động khi doanh nghiệp chấm dứt tồn tại. Điều kiện giải thể:

– Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

– Doanh nghiệp đó phải không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hay là bất cứ cơ quan trọng tài nào khác (có nghĩa là không trong quá trình kiện tụng, tranh chấp).

3. Trình tự thủ tục giải thể công ty

3.1 Trường hợp không phải do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

CSPL: Điều 208 Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Bước 1: Quyết định giải thể doanh nghiệp

Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Lý do giải thể;

– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

– Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

– Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bước 2: Thông báo và đăng ký giải thể doanh nghiệp

Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 3: Tổ chức thanh lý tài sản

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

– Nợ thuế;

– Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Bước 4: Gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh để hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

3.2 Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

CSPL: Điều 209 Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 01/2021

Bước 1: Thông báo tình trạng giải thể và quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Thủ tục thanh lý doanh nghiệp

Bước 3: Gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh để hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp.

4. Hồ sơ thực hiện thủ tục giải thể công ty

CSPL: Điều 210 Luật doanh nghiệp 2020

– Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

5. Dịch vụ giải thể công ty tại BIGBOSS LAW

5.1 Giá dịch vụ giải thể công ty

Đây là dịch vụ mà BIGBOSS LAW đã thực hiện hàng chục công ty, quý khách có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi với chi phí hợp lý nhất, thủ tục thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo hạn chế thấp nhất các rủi ro cho khách hàng. Dịch vụ cung cấp:

– Tư vấn điều kiện, lý do, các điều kiện giải thể công ty;

– Tư vấn thủ tục, thời gian, chi phí giải thể công ty;

– Tư vấn cách thức xử lý các vấn đề liên quan đến lao động, nghĩa vụ đối với cơ quan thuế, quyền và nghĩa vụ đối với bên thứ ba,…

– Tư vấn cách thức xử lý các trường hợp nợ thuế, vi phạm pháp luật về thuế, kế toán,…

– Tư vấn về thanh lý tài sản khi giải thể;

– Đăng ký giải thể công ty

– Đăng ký khóa mã số thuế ở cơ quan thuế

Giá dịch vụ: Liên hệ để được tư vấn 0978 333 379

(giá có thể thay đổi tùy khu vực và hồ sơ khách hàng)

5.2 Thời gian hoàn thành

Thời gian giải thể tuỳ từng hồ sơ cụ thể, tuỳ vào tình trạng sổ sách, nghĩa vụ kê khai nộp thuế và các nghĩa vụ khác của công ty, tuy nhiên có thể chia ra như sau:

– Trường hợp công ty chưa phát sinh (chưa có hoá đơn đầu vào hoặc/và chưa có hoá đơn đầu ra): thời gian giải thể là 25 ngày, không kể thời gian chờ cơ quan thuế quyết toán thuế;

– Trường hợp công ty có phát sinh: thời gian giải thể là từ 1 – 3 tháng, không kể thời gian chờ cơ quan thuế quyết toán thuế.

6. Liên hệ sử dụng dịch vụ

DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY CHUYÊN NGHIỆP

Nếu quý khách đang cần tư vấn hay sử dụng dịch vụ giải thể công ty tại Hãng luật BIGBOSS LAW, hãy gọi vào hotline: 0978 333 379 “nhánh số 1” để được hỗ trợ ngay.

Hân hạnh được phục vụ quý khách!

Hãng Luật BIGBOSS LAW

– Địa chỉ: Số 25 Đường GS1, Kp. Tây B, P. Đông Hòa, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương

– SĐT: 0978 333 379

– Email: info@bigbosslaw.com

Xin chúc sức khỏe và thành đạt !

Liên hệ ngay:
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
4.5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận