Phạm Thị Huyền

1. Thông tin

Họ và tên: Phạm Thị Huyền

Chức danh: Trưởng phòng Doanh Nghiệp

Số điện thoại: 0978 333 379

2. Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm: 03 năm kinh nghiệm

Lĩnh vực: Dân sự, Hôn nhân & gia đình, Đất đai, Doanh nghiệp

3. Thành tích nổi bật