Phạm Thị Huyền

Phạm Thị Huyền

1. Thông tin

Họ và tên: Phạm Thị Huyền

Chức danh: Cộng sự

Số điện thoại: 0906 177 273

2. Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm: 04 năm kinh nghiệm

Lĩnh vực: Dân sự, Hôn nhân & gia đình, Đất đai, Doanh nghiệp

3. Thành tích nổi bật