Nguyễn Thị Yến Linh

Nguyễn Thị Yến Linh

1. Thông tin

Họ và tên: Nguyễn Thị Yến Linh

Chức danh: Cộng sự

Số điện thoại: 0931 789 783

2. Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hình sự, Dân sự, Hôn nhân & gia đình, Đất đai

3. Thành tích nổi bật