Nguyễn Thị Tình

Nguyễn Thị Tình

1. Thông tin

Họ và tên: Nguyễn Thị Tình

Chức danh: Luật sư thành viên

Số điện thoại: 0908 209 201

2. Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm: 7 năm kinh nghiệm

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Đầu tư, Dân sự, Đất đai, Hình sự

3. Thành tích nổi bật