Nguyễn Đại Bảo

1. Thông tin

Họ và tên: Nguyễn Đại Bảo

Chức danh: Phó Giám đốc chi nhánh Bà Rịa

Số điện thoại: 0978 333 379

2. Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm: 05 năm kinh nghiệm

Lĩnh vực: Dân sự, Hôn nhân & gia đình, Đất đai

3. Thành tích nổi bật