Lại Thị Khánh

Lại Thị Khánh

1. Thông tin

Họ và tên: Lại Thị Khánh

Chức danh: Luật sư thành viên

Số điện thoại: 0978 333 379

2. Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm: 05 năm kinh nghiệm

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Đầu tư, Dân sự, Đất đai

3. Thành tích nổi bật