Đỗ Anh THương

Đỗ Anh Thương

1. Thông tin

Họ và tên: Đỗ Anh Thương

Chức danh: Cộng sự

Số điện thoại: 0795 747 273

2. Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm

Lĩnh vực: Hình sự, Dân sự, Hôn nhân & gia đình, Đất đai, Doanh nghiệp

3. Thành tích nổi bật